Yn darparu cyngor a chymorth i garcharorion Cymru sy’n ddigartref

Cynllun ar y cyd gan Shelter Cymru a Gwalia yw Prison Link Cymru ac mae’n darparu gwasanaeth cenedlaethol Prison Link ledled Cymru. Nod y gwasanaeth yw rhoi gwybodaeth i awdurdodau lleol Cymru am garcharorion digartref sydd ar fin cael eu rhyddhau i’w hardal a hwyluso’r broses o ddarparu cartrefi a chymorth priodol ar eu cyfer pan fydd hynny’n digwydd. Mae’r gwasanaeth ar waith yn y pedwar carchar sydd yng Nghymru ac yn Altcourse, Walton, Risley, Styal, Stoke Heath, Eastwood Park ac Ashfield yn Lloegr.

Nod y gwasanaeth:

Mae Shelter Cymru’n darparu’r gwasanaeth ym mhob un o’r chwe awdurdod lleol yn y Gogledd (Wrecsam, Sir y Fflint, Sir Ddinbych, Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn). Mae Gwalia yn darparu’r gwasanaeth ar draws yr un ar bymtheg o awdurdodau lleol yn y de, y canolbarth a’r gorllewin.

Mae cysylltiad lleol ?Chymru yn hanfodol i fod yn gymwys i gael cymorth. Gellir profi hynny trwy gael teulu agos (rhieni, brawd, chwaer, plant sydd bellach yn oedolion) sydd wedi byw yn y gymdogaeth ers pum mlynedd. Fel arall, gellir profi hynny os ydych wedi byw yn yr ardal am chwe mis o?r deuddeg mis diwethaf, neu tair allan o?r pum mlynedd ddiwethaf. Yn ogystal, mae?n bosibl sefydlu cysylltiad lleol trwy sicrhau cyflogaeth barhaol yn yr ardal, un ai?n amser llawn neu?n rhan-amser. Yn yr un modd, gellir profi cysylltiad lleol os oes rhaid i chi fyw yn y gymdogaeth am reswm penodol, er enghraifft cael triniaeth feddygol sydd ar gael yn yr ardal hon yn unig.

Sut i gael gafael ar y gwasanaeth:

Os oes gennych gleient a fyddai’n elwa o wasanaeth Prison Link Cymru, neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth am sut mae’r gwasanaeth yn gweithio, yna cysylltwch â ni ar un o’r rhifau isod:

Mwy o wybodaeth:

Shelter Cymru
Golfal a Chymorth Gwalia
Yn y Gogledd:
Ruth Malecic / Rebecca Taylor
Prison Link Cymru
Shelter Cymru,
PO Box 2293,
Wrecsam, LL11 0FB
Ffôn: 01978 317911
E-bost:
ruthm@sheltercymru.org.uk
rebeccat@sheltercymru.org.uk
Christopher Partridge - Rheolwr Ardal Gwasanaethau Cyfiawnder Troseddol
Golfal a Chymorth Gwalia
Fountain House
Fountain Lane
St Mellons
Caerdydd, CF3 0FB
Ffôn: 029 20776000
Mobile 07980 943749
E-bost: Christopher.Partridge@gwalia.com
Yn cwmpasu HMP Caerdydd
+ HMP Prescoed ac HMP Brynbuga

Andrew Stevens
Gweithiwr Cynghori Carchar
Mobile: 07971 673070
E-bost: andrew.stevens@gwalia.com

Cwmpasu yn bennaf HMP Eastwood Park
Michelle Andrews
Gweithiwr Cynghori Carchar
Mobile: 07971 673066
E-bost: michelle.andrews@gwalia.com